Veřejná vyhláška

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711  Fax: 371591422  IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Naše zn./ č.j.: DOP/580/2010-Čas
Vyřizuje / tel./ e-mail: Zdeňka Častová /371519758 / zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 26.3.2010

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška

 
Dne 24.3.2010 byla přijata na Městský úřad Nepomuk žádost Mze ČR, Pozemkového úřadu Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň, o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesta HPC1 – část 1, část 2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic“, situované na pozemcích parc. č. 2769, 2728, 2879, 2916 v katastrálním území Hradiště u Kasejovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112      odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje   dostatečný  podklad  pro  posouzení  navrhované  stavby,  upouští  podle  §  112 odst. 2  stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě  do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení  stavebního řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podle § 114 odst. 1 stavebního  zákona může účastník řízení uplatnit námitky  proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že      z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 5 zdejšího odboru dopravy (doporučené návštěvní dny pondělí a středa od 7 do 17 hod.). 

Mgr. Jiří Bešta
Vedoucí odboru dopravy

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Městský úřad Kasejovice a Obecní úřad Hradiště u Kasejovic tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Účastníci řízení - dodejky:

 • Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
 • Obec Hradiště u Kasejovic, Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
 • Mze ČR, Pozemkového úřadu Plzeň-jih, IČ: 00020478, Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a správci sítí:

 • Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, Anglické nábř. 7,       306 10 Plzeň
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
 • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
 • MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
 • MěÚ Kasejovice, odbor výstavby, Husova 98, 335 44 Kasejovice
 • Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
 • NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
 • VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
 • Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

Na vědomí :

 • vlastní k založení

Vyvěšeno: 31.03.2010
Sejmuto: 15.04.2010