Zápis 4/2010

4/2010
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne  20.7.2010 v Hradišti od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO:  J. Chvátal, P. Braun, J. Suda, P. Novák, H. Punčochářová, J. Ladmanová, F.Červený
Občanů z řad veřejnosti přítomno: 
Ověřovatelé zápisu:  p. J. Suda, J. Chvátal
Zapisovatel zápisu:  Braun Petr
Jednání řídil: Braun Petr

Program:
1/ Stanovení počtu členů nově zvoleného ZO Hradiště při volbách konaných ve dnech 15. a 16. října
2010

1/ Nejprve starosta obce zahájil jednání a přivítal přítomné. Po té všechny seznámil s programem 
jednání.

2/ Po té následovala volba ověřovatelů zápisu. Byli navrženi  J. Suda, J. Chvátal

ZO souhlasí s ověřovateli zápisu  p. J. Suda, J. Chvátal
Pro 7  hlasů                          
proti  0  hlasů                    
zdržel se hlasování    0   hlasů.

3/ ZO projednalo počet členů do nově zvoleného  zastupitelstva obce Hradiště, a stanovilo počet členů 7.
ZO schvaluje stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva obce Hradiště při volbách konaných ve dnech 15. a 16. Října 2010 v počtu – 7 členů.
Pro  7   hlasů                    
proti  0  hlasů                                 
zdržel se hlasování   0   hlasů.

Zapsal: Braun Petr
Ověřovatelé: J. Suda, J. Chvátal 

Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto: 06.08.2010