Organizační řád obce Hradiště

Organizační řád obce Hradiště

Čl.1
Základní stanovení

Obec je základním územním samosprávním celkem. Je spravována zastupitelstvem obce. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, vyplývající ze zákonem vymezené působnosti obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Řídí se platnými zákony a podle těchto postupuje při hospodaření obce a dalších úkolech souvisejících, spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů / zákon o obcích č. 128/2000 Sb./.
Organizační řád upravuje organizaci obecního úřadu Hradiště, určuje jeho organizační strukturu.
Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích a další zvláštní předpisy.

Čl.2
Řízení obecního úřadu

V čele obecního úřaduje starosta. Obecní úřad je řízen prostřednictvím starosty a místostarosty.
Pravomoci a postavení starosty a místostarosty obecního úřadu jsou dány zákonem. Starosta obce jedná jménem obce a je oprávněn k tomuto jednání zmocnit i další zaměstnance obecního úřadu.
Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
Úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů plní v souladu se zákonem starosta obce, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce a plní další úkoly dané mu §110 odst.4 a 5 zákona.
K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost svolává starosta obce poradu vedení. Ta je koordinačním a poradním orgánem sloužícím k řešení problémů,které vyžadují všestranné posouzení.Projednává materiály,které jsou předkládány najednání zastupitelstva obce.Porady vedení se zúčastňuje starosta obce,místostarosta a další přizvané osoby.
Celkový počet zaměstnanců obecního úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo obce.

Čl.3
Zvláštní orgány

Starosta obce zřizuje operativně jako pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem obce komise a výbory:

  1. inventarizační komisi
  2. kontrolní výbor
  3. finanční výbor

Komise se řídí vlastním jednacím řádem,výsledky své činnosti předkládá starostovi.Starosta seznamuje s výsledky práce těchto komisí zastupitelstvo obce.

Čl.4
Zastupování

Zaměstnance obecního úřadu v době své nepřítomnosti určuje starosta. Starosta je povinen informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce.
Při předávání funkcí a zastupování na dobu delší jednoho měsíce se provede písemný zápis. Má-li předávací protokol návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se inventarizace svěřeného majetku.

Čl.5
Odpovědnost

Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku podepisuje rozhodnutí a jiná opatření starosta v jeho nepřítomnosti účetní. Ve styku s peněžními ústavy podepisuje příkazy k úhradě starosta, místostarosta, předseda finančního výboru a jeden člen zastupitelstva dle podpisových vzorů, vždy dvě osoby spolu. Písemnosti zásadního charakteru ve styku s peněžními ústavy (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o sdružení prostředků) podepisuje po předchozím schválení zastupitelstvem obce starosta nebo místostarosta.

Č1.6
Vztah k orgánům obce

Obecní úřad zajišťuje

  1. organizační a obsahovou přípravu jednání volených orgánů obce a zabezpečuje realizací jimi přijatých usnesení.
  2. technickou a organizační přípravu jednání zastupitelstva

Č1.7
Vnitřní chod obecního úřadu

Obecní úřad s komisemi a výbory při své činnosti vzájemně spolupracují a informují se zejména o projednávaných agendách v návaznosti na vlastní pravomoc.

Č1.8
Řízení organizací a zařízení

Zastupitelstvo obce využívá příslušných odborů k metodickému usměrňování a kontrole organizací, zřízených nebo založených obcí.
Organizace zřízené nebo založené obcí se řídí zvláštními předpisy a usneseními zastupitelstva obce.

Č1.9
Poskytování informací

Informace z činnosti obecního úřadu pro média mohou poskytovat starosta obce a místostarosta.
Správní řízení jsou neveřejná, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Všichni zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni zachovávat povinnosti, vyplývající z platných zákonů, týkajících se poskytování informací.

Čl.10
Kontrola

Kontrolní činnost v rozsahu působnosti obecního úřadu vykonává kontrolní výbor. Kontrolní činnost vykonávají zaměstnanci dle pracovních náplní. O závažných poznatcích z kontrolní činnosti neprodleně informují starostu obce.

Čl.11
Vyřizování petic a stížností

Při vyřizování petic a stížností se obecní úřad řídí pravidly,které stanovilo zastupitelstvo obce dle §102 odst.2 písm.n) zákona o obcích.

Č1.12
Závěrečná ustanovení

Spisová služba se řídí spisovým, podpisovým a skartačním řádem.
Pracovně právní vztahy se řídí ustanoveními pracovně právních předpisů, pracovním řádem obecního úřadu.
Organizační řád obecního úřadu a jeho změny a doplňky včetně změny vnitřní organizace obecního úřadu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Tento organizační řád byl schválen zastupitelstvem dne: 18.12.2002
a nabývá účinnosti dne: 1.1.2003

Podepsáni:
Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Vyvěšeno: 18.12.2002
Sejmuto: 03.01.2003
Schváleno: 18.12.2002
Účinnost: 01.01.2003