Obecně závazná vyhláška č.1/2015

OBEC Hradiště

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 28.4.2015 usnesením č.20/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem *1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  1. Biologické odpady rostlinného původu
  2. Papír
  3. Plasty včetně PET lahví
  4. Sklo
  5. Kovy
  6. Nebezpečné komunální odpady
  7. Objemný odpad
  8. Směsný komunální odpad
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle  odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
  2. Papír, barva modrá
  3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
  4. Sklo, barva zelená
  5. Kovy, barva šedá
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
  než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích dle přílohy č. 1 této vyhlášky přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a v místním rozhlase.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován zpravidla dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích dle přílohy č. 1 této vyhlášky přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a v místním rozhlase.
 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby jsou popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně   umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze  zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner u svozové firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Kontakt na svozovou firmu podá obecní úřad.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č.2/2011 ze dne 25.8.2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.5.2015.

Podepsáni:
Josef Suda místostarosta                                                                  
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

*1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

PŘÍLOHA č.1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č.1/2015
Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Složky odpadu

Způsob ukládání odpadu

Místo uložení odpadu

Papír

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-modrá barva

Nádoby na papír jsou umístěny:
Hradiště- u bývalé prodejny
Bezděkov- na návsi

Sklo

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-zelená barva

Nádoby na sklo jsou umístěny:
Hradiště- u bývalé prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- na návsi

Plasty,
nápojové kartony

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-žlutá barva

Nádoby na plasty jsou umístěny:
Hradiště- u bývalé prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- na návsi

Zbytkový komunální odpad

Sběrné nádoby o objemu 110 a 120 litrů /popelnice,kontejnery/, umístěné u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení a u nemovitostí určených k individuální rekreaci
Plastové pytle-možno použít pouze u objektů, kam není možný vjezd svozovou firmou, nebo jako doplněk ke sběrné nádobě.

Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení i rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
U objektů, kam není možný vjezd odvozovou firmou je odpad ukládán:
Hradiště- u obecního úřadu
Bezděkov-u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- na návsi

Kovový
odpad

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-šedá barva

Nádoby na kov jsou umístěny:
Hradiště- u bývalé prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- na návsi

Biologický odpad rostlinného původu

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-hnědá barva

Nádoby na biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny:
Bezděkov- u hřbitova

Nebezpečné odpady

Ambulantní svoz 2x ročně
- termín bude vždy včas zveřejněn na úřední desce  a webových stránkách obce před plánovaným svozem
a vyhlášen místním rozhlasem.

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště – u hasičské zbrojnice
Bezděkov – u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- občané mohou ukládat na stanoviště
v Hradišti nebo v Bezděkově   

Objemný
odpad

Ambulantní svoz 1- 2x ročně
- termín bude vždy včas zveřejněn na úřední desce  a webových stránkách obce před plánovaným svozem
a vyhlášen místním rozhlasem.

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště- na návsi u prodejny
Bezděkov- na návsi u prodejny
Zahorčičky- u bývalé váhy

Stavební
odpad

Do pronajatých kontejnerů oprávněné firmy za úplatu.

Do přistavených kontejnerů u místa jeho, vzniku , nebo individuálně na řízenou skládku.

Vyvěšeno: 29.04.2015
Sejmuto: 15.05.2015
Schváleno: 28.04.2015
Účinnost: 14.05.2015