Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Obec Hradiště

Zastupitelstvo obce Hradiště
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 8.12.2015 usnesením č. 60 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2.  Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný jednorázově  vždy nejpozději do 28.2.  příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)  této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.  příslušného kalendářního roku.
 3. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti a v následujících letech vždy nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. Osoby s  pobytem na území obce, které se prokazatelně zdržují mimo obec 9 měsíců a více v příslušném kalendářním roce, např. osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí.
  2. Osoby, které jsou k trvalému pobytu přihlášeny v sídle ohlašovny, tj. Obecní úřad Hradiště, Hradiště 62, ale v obci se nezdržují.
  3. Neobydlené stavby, jejichž vlastníkem je fyzická osoba s pobytem v obci, jimž bylo v minulosti přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční.
 3. Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:
  1. Poplatníkovi podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky v domácnosti s více než 4 osobami na celkový poplatek 2000,- Kč.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 30.10.2012. 
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016.

Podepsáni:
Josef Suda  místostarosta
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2015.

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Hradiště č.2/2015

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2014.

(Výpočet platí pro místní poplatek na rok 2016)

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu …………………..159.634,00 Kč

Počet osob hlášených k pobytu v obci Hradiště ……………………………………… 113

Počet osob hlášených k  pobytu v obci Bezděkov……………………………………....82

Počet osob hlášených k  pobytu v obci Zahorčičky ………………………………….....21

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci  Hradiště ………….………………..34

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci  Bezděkov    ……………………….20

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých

není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci  Zahorčičky …………………………9

Počet cizinců hlášených k pobytu ………………………………………………………..1

Celkem:     …….……………………………………………………………………… 280

Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu  570,12 Kč zaokrouhleno:   570,-Kč                                                     

Podepsáni:
Josef Suda  místostarosta
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

V Hradišti dne 8.12.2015

Vyvěšeno: 09.12.2015
Sejmuto: 28.12.2015
Schváleno: 08.12.2015
Účinnost: 01.01.2016