Usnesení 1/2017

1/ 2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 15.2.2017.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.8/2016.
 3. Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
 4. Dodatky č.75, 76, 77, 78 a 79 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
 5. Umístění ukazatele rychlosti v Zahorčičkách, s vlastní  spoluúčastí  17 480,-  Kč.
 6. Objednat výrobu kovových vrat ke vstupu na pozemek KN 41  v Bezděkově.
 7. Příspěvek v částce 7 000,-Kč Nemocnici následné péče LDN v Horažďovicích.
 8. Pachtovné ve výši 2 500,-Kč za 1 ha zemědělské půdy za rok.

 Stanovuje:

 1. Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky ve výši 60% z maximální   možné výše dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003Sb., v platném znění s platností od 1.3.2017.

Neschvaluje:

 1. Zapojení Obce Hradiště do mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č.6/2016.

Pověřuje:

 1. Starostku obce jednáním ohledně vypracování projektu  na DČOV u č.p.41 v Bezděkově.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Krliš, Daniela Benešová a zapisovatel Jaroslava Ladmanová

Vyvěšeno: 20.02.2017
Sejmuto: 05.03.2017