Usnesení 2/2017

2/ 2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 10.5.2017.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
  3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační  zprávu za rok 2016.
  4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zhotovitele díla „Oprava  MK Hradiště – Lnáře II. etapa“  v k. ú.   Hradiště firmu Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190, 33901  Klatovy.
  5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje koupi parcel KN p. č.  2140,  2142, 2143/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené  nebo upravené , za cenu 25 000,-   Kč.
  6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí ve výši 300 000Kč na akci „Oprava veřejných prostranství v Hradišti a v Zahorčičkách“.
  7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje provedení výkopových prací před domem č.p.10 v Bezděkově, na pozemku KN 988/6 v k. ú. Bezděkov, z důvodu uložení nové  elektrické přípojky. Po ukončení prací uvede žadatel pozemek do původního stavu.

Bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení ze zasedání č.1/2017.

Pověřuje:

  1. Starostku obce uzavřením kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech  majetkových.
  2. Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Rolníková, Josef Suda a zapisovatel Pavel Novák

Vyvěšeno: 19.05.2017
Sejmuto: 04.06.2017