Usnesení 3/2017

3/ 2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.6.2017.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
 3. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2016 bez výhrad.
 4. Účetní závěrku obce Hradiště za rok 2016.
 5. Poskytnutí příspěvku v částce 4 160,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017.
 6. Školský obvod pro základní školu do Města Kasejovice.
 7. Opravu mostu na MK Hradiště – Lnáře.
 8. Zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Křenči.
 9. Uzavřít s firmou SOVT-RADIO smlouvu o dílo na instalaci měřiče rychlosti v obci Hradiště.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č.2/2017.
 2. Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2016.

Pověřuje:

 1. Starostku obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem na dopravní obslužnost.
 2. Starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky za rok 2016.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Václav Krliš a zapisovatel Daniela Benešová

Vyvěšeno: 20.06.2017
Sejmuto: 05.07.2017