Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejňované v zákonem dané lhůtě

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Hradiště jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Hradiště.

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.04.2018 do 08.05.2018
Dražební vyhláška č.j.: 030 EX 32673/14-147
Usnesení o provedení elektronické dražby.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.03.2018 do 03.05.2018
Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.03.2018 do 07.05.2018
Dražební vyhláška č.j.:120 EX 47597/10-135
Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.03.2018 do 23.05.2018
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.2.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2017 do 03.01.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost, aby se neznámý vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.08.2017 do 31.12.2023
SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.04.2017 do 26.04.2018
SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.04.2017 do 31.12.2019
Poskytnutí dotace - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka z 27.10.2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hradiště - Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka ze dne 27.10.2015

Ostatní zveřejňované dokumenty a aktuální informace

Hromadná revize kotlů - 9. - 11.5.2018
Hromadná revize kotlů proběhne v obci ve dnech 9.5.2018 - 11.5.2018
Aktuální do 11.05.2018
INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62
OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.
Aktuální do 31.12.2020

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů naleznete v části Povinné informace.

Usnesení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Usnesení 3/2017
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 14.6.2017.
Zápis 3/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 14.6.2017 v Bezděkově od 19.00 hodin.

Všechny usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva najdete zde.

Poslední schválený rozpočet, zpráva o hospodaření a závěrečný účet

Rozpočtové opatření č.2/2018
Rozpočtové opatření Obce Hradiště č.2/2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČ: 00256625 za rok 2016
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2016.

Všechny schválené rozpočty, zprávy o výsledcích hospodaření a závěrečné účty najdete zde.

Poslední schválená obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Všechny platné obecně závazné vyhlášky najdete zde.

Výroční zpráva o zveřejňování informací za minulé období

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Všechny výroční zprávy o poskytování informací najdete zde.